Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, wilsuiting, overeenkomst, eenzijdige of wederkerige verbintenis vanwege Out of Site, en dit bij exclusiviteit. Voorwaarden of condities vanwege de Opdrachtgever zijn nooit van toepassing, ongeacht of het gaat om bijzondere of algemene voorwaarden.
   
 2. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen of voorwaarden zal, behoudens uitdrukkelijk andersluidend en geschreven beding, volgende hiërarchie gerespecteerd worden:
  1. eerst de bijzondere voorwaarden
  2. daarna deze algemene voorwaarden
  3. vervolgens de wederzijds aanvaarde beslissingen van de projectverantwoordelijken, behoudens deze beslissingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op meerprijzen waaraan een hogere waarde zal worden toegekend dan de bijzondere voorwaarden
  4. tot slot de bepalingen en voorwaarden van de offerte

   Elke offerte of eenzijdige wilsuiting vanwege Out of Site is slechts te beschouwen als een vrijblijvend voorstel vanwege Out of Site, waardoor Out of Site niet gebonden is. Het ingaan door de Opdrachtgever op dit voorstel is te beschouwen als een aanbod en slechts door de aanvaarding van dit aanbod door Out of Site, is Out of Site gebonden. Zo heeft een offerte vanwege Out of Site slechts enige waarde nadat er een uitdrukkelijk contract tot stand is gekomen.
 3. Voor wat betreft het ontwerp en de levering van websites, gaat Out of Site een resultaatsverbintenis aan, met name het opleveren van een werkende website binnen de bepalingen van de offerte. Voor andere diensten neemt Out of Site een inspanningsverbintenis op zich.

  Het accent ligt op de samenwerking met de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verbindt zich er toe om binnen haar organisatie technisch en creatief bekwame mensen aan te stellen om de opdrachten te begeleiden en zo nodig samen uit te voeren.

  Out of Site is gerechtigd om op werknemers en/of derden beroep te doen bij de uitvoering van haar opdrachten, waarbij zij de vrijheid heeft om op dit punt wijzigingen door te voeren.

  Zo verklaart de Opdrachtgever te weten dat Out of Site gerechtigd is de hosting betreffende de ontwikkelde websites en het registreren van domeinnamen thans te laten gebeuren via de nv COMBELL GROUP, waarvan de algemene voorwaarden van de hosting terug te vinden zijn onder de rubriek “algemene voorwaarden” op de website www.combell.com, waarvan de Opdrachtgever verklaart kennis genomen te hebben en in zover van toepassing op hem te aanvaarden.
   
 4. De ontwikkelingsopdracht verloopt behoudens andersluidend beding als volgt:
  1. de Opdrachtgever formuleert zijn eisen in verband met de website en haar functionaliteiten ten laatste voorafgaand aan de offerte;
  2. behoudens uitdrukkelijke aanpassing in het contract, wordt de Opdrachtgever onweerlegbaar vermoed akkoord te zijn gegaan dat de offerte een volledige beschrijving inhoudt van wat hij wenst; indien later zou blijken dat elementen over het hoofd werden gezien worden de meerwerken hiervoor aangerekend op basis van het tarief van de operationele regiewerken per uur; Ingeval deze meer dan 25% bedragen van de oorspronkelijke offerte, zal Out of Site een aangepaste offerte bezorgen betreffende de meerwerken;
  3. een voorschotfactuur ter waarde van 1/3 van de totale aanneemsom wordt overgemaakt aan Opdrachtgever; betaling van deze voorschotfactuur geldt als definitieve acceptatie van de offerte;
  4. in samenwerking met de Opdrachtgever ontwikkelt Out of Site een eerste concept van de website, dat de Opdrachtgever al dan niet goedkeurt; bij niet-goedkeuring zal de Opdrachtgever schriftelijk formuleren wat hij niet goedkeurt en/of gewijzigd wil zien; zo heeft de Opdrachtgever recht op maximaal drie eerste concepten van de website om uit te kiezen; indien de Opdrachtgever meer extra concepten verlangt, wordt dit door Out of Site aangerekend op basis van het tarief van de operationele regiewerken per uur;
  5. na goedkeuring van dit eerste concept, wat uitdrukkelijk of stilzwijgend kan zijn, ontwikkelt Out of Site in samenwerking met de Opdrachtgever een uitgewerkte versie waarbij de Opdrachtgever zich verbindt om onmiddellijk alle grafische materiaal dat hij in de website verwerkt wil zien, af te leveren aan Out of Site (de Opdrachtgever garandeert dat hij voor alle aangeleverde materiaal beschikt over de ter verwerking en openbaarmaking noodzakelijke intellectuele rechten en zal Out of Site terzake vrijwaren); de Opdrachtgever keurt deze uitgewerkte versies al dan niet goed; bij niet-goedkeuring zal de Opdrachtgever schriftelijk formuleren wat hij niet goedkeurt en/of gewijzigd wil zien; zo heeft de Opdrachtgever recht op maximaal twee uitgewerkte versies van de website om uit te kiezen; indien de Opdrachtgever meer extra versies verlangt, wordt dit door Out of Site aangerekend op basis van het tarief van de operationele regiewerken per uur;
  6. na goedkeuring van deze uitgewerkte versie, wat uitdrukkelijk of stilzwijgend kan zijn, wordt de website veertien dagen uitgeprobeerd op het world wide web (testperiode); behoudens gemotiveerde en schriftelijke opmerkingen vanwege de Opdrachtgever ten laatste op het einde van deze veertien dagen, wordt de website geacht opgeleverd te zijn en zullen alle verdere aanpassingen en/of correcties en/of verbeteringen worden aangerekend op basis van het tarief van de operationele regiewerken per uur; indien de Opdrachtgever toch opmerkingen formuleert en deze zijn terecht, zal Out of Site deze opmerkingen oplossen en begint er een nieuwe testperiode zoals hierboven beschreven en met de consequenties zoals hierboven beschreven.
 5. Gelet op het specifieke karakter van deze ontwikkeling, waarbij Opdrachtgever het achterliggende concept, filosofie en eigenheid aanbrengt, zal de intellectuele eigendom van de website voor wat betreft het concept en de filosofie, na oplevering en betaling van de ontwikkelingskost van de website door Out of Site overgedragen worden aan de Opdrachtgever.
  De intellectuele eigendom voor wat betreft de ontwikkelde applicatie, de gebruikte interface, en alle door Out of Site ontwikkelde tools voor het ontwerpen van websites, blijven de intellectuele eigendom van Out of Site.

  Out of Site verleent na oplevering én algehele betaling van alle facturen aan de Opdrachtgever een exclusief reproductierecht, een exclusief bewerkingsrecht en een exclusief mededelingsrecht in verband met louter en alleen de applicatie van de website zelf (interface of grafische uitgave), dit onverminderd het recht van Out of Site om deze website te hosten en desgevallend op vraag van de Opdrachtgever te bewerken/aan te passen. De beschreven overdracht van intellectuele rechten geldt voor de volledige bestaansduur van deze rechten en voor de Benelux. De vergoeding voor deze overdracht is begrepen in de prijs zoals beschreven in bijzondere voorwaarden.

  Ten einde deze bewerkingen/aanpassingen te kunnen doorvoeren en bepaalde eventuele (zie offerte) functionaliteiten te beheren (bij voorbeeld : beheer van statistieken, beheer van gebruikers, …) zal Out of Site een management-tool ter beschikking stellen.
   
 6. De Opdrachtgever mag op geen enkele wijze de aangeboden website, domeinnaam en/of mailboxen aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Out of Site of derden, daar inbegrepen o.m. strafrechtelijke inbreuken. De activiteiten van de Opdrachtgever mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De opdrachtgever verzekert ten alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur van Out of Site of haar provider. Op eerste verzoek van Out of Site zal de Opdrachtgever Out of Site hiervoor vrijwaren (inclusief voor de kosten en erelonen van de advocaat van Out of Site en deze van haar provider) en op haar eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Out of Site die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software, muziek, films, e.d. zijn verboden. Spamming is op al de door Out of Site of haar provider ter beschikking gestelde systemen streng verboden. Out of Site laat op de door haar of haar provider ter beschikking gestelde server geen pornografisch materiaal toe evenmin als illegale MP3-sites of sites waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden of een onrechtmatige praktijk uitmaken. Evenmin mogen op deze servers activiteiten worden verricht die inbreuk plegen op beschermde werken, die in strijd zijn met intellectuele rechten in de meest brede zin of die strafbaar zijn gesteld zijn door de Wet op de informaticacriminaliteit. Deze opsomming is louter illustratief.

  Elke inbreuk op het voorgaande kan leiden tot directe afsluiting en/of onmiddellijk verbreking van het contract. Minstens zal de Opdrachtgever onmiddellijk gevolg geven aan elk verzoek van Out of Site of haar provider alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De Opdrachtgever staat zijn recht af terzake enige schadevergoeding van Out of Site te claimen.

  Out of Site heeft een meldingsplicht aan Opdrachtgever wanneer het de vermelde inbreuken vaststelt, en opdrachtgever heeft een redelijke termijn van maximaal 1 maand volgend op de schriftelijke ingebrekestelling om deze inbreuken te remediëren. Indien opdrachtgever in gebreke blijft, heeft Out of Site het recht de site af te sluiten.
   
 7. Out of Site en haar provider zijn gerechtigd om persoonsgegevens van de Opdrachtgever en haar klanten te verzamelen, dit o.m. ten einde hun overeenkomsten te kunnen uitvoeren – zoals het opzetten van een registratiedatabase voor commerciële doeleinden zoals geformuleerd in de offerte. De Opdrachtgever verbindt er zich te om deze mogelijkheid contractueel te voorzien in de relatie met haar klanten. Indien de Opdrachtgever of haar klanten niet wenst (wensen) dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan (kunnen) de Opdrachtgever of haar klanten dit laten weten op volgend adres: Out of Site BVBA, Meereigen 34, 2170 Merksem (BE). De Opdrachtgever of haar klanten kan (kunnen) deze persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot hetzelfde adres. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Out of Site behoudt zich het recht voor om deze privacy-regeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
   
 8. Out of Site of haar provider kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele uitval van de Internet-connectie of traagheid in de Internet-connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het netwerk van Out of Site of haar provider en/of door andere oorzaken en dit ongeacht of dit al dan niet te wijten is aan een fout van Out of Site of haar provider.

  Out of Site zal de persoonsgegevens enkel opslaan en eventueel bewerken in het kader van deze overeenkomst. Out of Site heeft geen recht tot inzage of tot enig gebruik van de data van Opdrachtgever. Deze gegevens blijven steeds eigendom van Opdrachtgever, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst. Bij stopzetting van de samenwerking zullen de gegevens in een leesbaar formaat aangeleverd worden aan de Opdrachtgever.

  Verder is Out of Site of haar provider nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of bedrijfsschade, zoals o.a. commerciële verliezen, verliezen aan data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van vorderingen of gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de Opdrachtgever.

  Inzake rechtstreekse schade is Out of Site enkel aansprakelijk ingeval van een bewezen grove fout tegen expliciete en geschreven verplichtingen van Out of Site en dit voor de werkelijk geleden en bewezen schade met een maximumbedrag dat gelijk is aan de facturatie van de afgelopen drie maanden vanwege Out of Site aan de Opdrachtgever binnen het raam van deze overeenkomst.

  De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit een inbreuk op deze overeenkomst, waaronder een inbreuk op artikel 6. In geval van zulke inbreuk zal de Opdrachtgever Out of Site tevens vrijwaren tegen elke vordering van een derde (inclusief voor de kosten en erelonen van de advocaat van Out of Site en deze van haar provider).
   
 9. Ingeval van inbreuk op deze overeenkomst door de Opdrachtgever heeft Out of Site het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden lastens de Opdrachtgever. In zulk geval heeft Out of Site het recht om naast een vergoeding voor de geleverde prestaties, tevens een vergoeding wegens gederfde winst en imago-verlies te ontvangen gelijk aan 30 % van de totale prijs van zowel de ontwikkelingsopdracht als de hostingopdracht berekend voor drie jaar.

  Deze vergoeding van 30 % is tevens verschuldigd door de Opdrachtgever indien de Opdrachtgever het contract verbreekt of afzegt voorafgaand aan elke uitvoering, onverminderd het recht van Out of Site te opteren voor de uitvoering in natura van de opdracht en de volledige betaling van de overeengekomen prijs. Ingeval van inbreuk op deze overeenkomst door Out of Site heeft de Opdrachtgever het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden lastens Out of Site.
   
 10. Deze overeenkomst of delen ervan kunnen door de Opdrachtgever niet worden overgedragen aan derden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Out of Site. Vice versa kan deze overeenkomst door Out of Site niet worden overgedragen aan derden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.
   
 11. Out of Site heeft het vrije recht om voor aanvang van de opdracht 1/3 van de overeengekomen prijs als voorschot te factureren. Out of Site heeft tevens het recht om haar prestaties in schijven te factureren naargelang de voortgang van de werken, voor zover dit voorzien werd in de offerte en/of indien dit wordt overeengekomen met de Opdrachtgever en schriftelijk wordt bevestigd.

  Out of Site heeft tevens het recht om haar opdrachten op te schorten indien een factuur niet betaald zou worden. Tevens heeft Out of Site het recht om eventueel een onherroepelijke bankwaarborg van een gerenommeerde bank te eisen van de Opdrachtgever en haar opdracht op te schorten zolang deze bankwaarborg niet gesteld is.
   
 12. De overeengekomen prijs is netto, d.w.z. exclusief BTW, lasten, eventuele kosten zoals voor eventuele verplaatsing, verzendkosten, administratiekosten enz.
   
 13. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle facturen van Out of Site contant betaalbaar, dit door overschrijving op de bankrekening van Out of Site.

  Ingeval van enige laattijdige betaling worden alle nog openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en zal het totaalbedrag van deze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een schadevergoeding van 10 % en een verwijlinterest van 1,5 % per maand te rekenen vanaf de vervaldatum.
   
 14. In principe verloopt alle communicatie tussen Out of Site en Opdrachtgever per mail of telefonisch. Belangrijke mondelinge afspraken of wijzigingen aan het oorspronkelijk projectplan of de offerte zullen steeds schriftelijk bevestigd worden tussen Out of Site en Opdrachtgever. Elke klacht over de dienstverlening van Out of Site dient per aangetekend schrijven te geschieden binnen de acht dagen te rekenen vanaf de dag waarop het betrokken feit zich voordoet (behoudens de procedure zoals beschreven inzake de testperiode in punt 4.). Ingeval van niet-naleving van deze procedure wordt deze klacht als niet-bestaande beschouwd.
   
 15. De eventuele geleverde producten en/of goederen blijven eigendom van Out of Site tot algehele betaling van alle op deze producten en/of goederen betrekking hebbende facturen.
   
 16. Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.